درخشش حوزه معاونت بهره برداري آبفا شيراز در همایش مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت