تقدیر فرمانده حوزه مقاومت بسیج ثامن الائمه ادارات استان فارس از مدیرعامل آبفا شیراز