کسب مقام دوم قهرمانی کشوری پارابدمینتون توسط بانوی ورزشکار آبفا شیراز