دیدار صمیمی مدیرعامل و مدیران آبفا شیراز با جانباز دفاع مقدس