حضور آبفا شیراز در جشنواره محله‌های عمودی بستری برای فرهنگ‌سازی و آموزش اصول شهروندی