کاراته کار آبفا شیراز مقام دوم انفرادی و اول تیمی هفتمین دوره مسابقات پیشکسوتان كاراته قهرمانی کشور را از آن خود کرد.