اهدا پاداش به برگزیدگان مسابقه کتابخوانی در آبفا شیراز