دیدار صمیمی امام جمعه شیراز با اصحاب رسانه و روابط عمومی ها