تیم آمادگی جسمانی صنعت آب و برق فارس برسکوی دوم قهرمانی مسابقات وزارت نیرو ایستاد.