تقدیر دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو در برگزاری مسابقات دو و میدانی و آمادگی جسمانی صنعت آب و برق فارس