در اولین جشنواره مجازی پشتیبان آب اثر مدير امور اداري آبفا شیراز رتبه برتر را کسب کرد