تيم آمادگي جسماني آقایان شركت آبفا شيرازدر مسابقات صنعت آب و برق استان فارس بر سکوی قهرمانی ایستاد.