شطرنج باز آبفا شیراز مقام اول انفرادی مسابقات سراسري شطرنج وزارت نيرو را کسب کرد.