شورای شهر شیراز با افزایش تعرفه آب بها موافقت کرد: خانگی 25 درصد، غیرخانگی 90درصد