رئیس شورای شهر: کاهش حق انشعاب فاضلاب و افزایش آب بها در شیراز تصویب شد.