استاندار فارس: تصفیه خانه شماره 2 شیراز در کشور نمونه است