مخالفت شورای شهر شیراز با افزایش تعرفه آب و فاضلاب