تجلیل از پژوهشگر برتر شرکت آبفا شیراز در هفته پژوهش