تقدیر مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري فارس از آبفا شیراز