برگزاری مسابقات آمادگي جسماني خواهران پرسنل شركت آبفا شيراز