برگزاري مسابقات تنيس روي ميز برادران صنعت آب و برق فارس به ميزباني آبفا شيراز