درخشش آبفا شیراز در دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت نیرو مرحله استانی