حضور پررنگ آبفا شیراز در دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت نیرو