آبفا شیراز شایسته تقدیر ویژه در زمینه انجام فعالیت های فرهنگی و دینی در سال 1396 شد