با رعایت روش های مصرف بهینه آب می توان با خشکسالی مقابله نمود