جلسه هم‌اندیشی اعضای مرکز مطالعات خشکسالی دانشگاه شیراز با مدیرعامل آبفا شیراز