بازدید کارشناس برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز فارس از آبفا شیراز