جشن مبعث حضرت رسول اکرم (ص) در آبفا شیراز برگزار شد