با اهدا لوح تقدیری از قاری قرآن آبفا شیراز تقدیر شد