تیم دو و ميداني صنعت آب و برق استان فارس مقام دوم تيمي را از آن خود نمود.