آبفا شیراز عنوان شایسته تقدیر ویژه ستاد اقامه نماز استان را کسب کرد