استانداری فارس از مشاور امور بانوان آبفا شیراز تقدیر کرد