در همایش بصیر 3 که با همکاری آبفا شیراز برگزار شد ؛