در مسابقات پيشكسوتان كاراته قهرماني كشور پرسنل آبفا شیراز مقام سوم را از آن خود کرد.