گرامیداشت هفته "صرفه جویی در مصرف آب" و "عفاف و حجاب "