حضور اعضا بازرسی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان و عفاف و حجاب در آبفا شیراز