برگزاری مسابقات آمادگي جسماني برادران پرسنل شركت آبفا شيراز