برگزاری سمینار آموزشی"نقش ورزش در پیشگیری از دیابت و بیماری های قلبی عروقی "در آبفا شیراز