حضور رئيس انجمن خوشنويسان استان فارس درشرکت آب و فاضلاب شیراز