دهمین دوره مسابقات دو ومیدانی و آمادگی جسمانی خواهران وزارت نیرو