برگزاری دوره آموزشي صرفه جويي در مصرف آب و برق-ويژه ائمه جماعات