استقبال چشمگير پرسنل آبفا شيراز از تيم سيار سازمان انتقال خون فارس در دهه کرامت