حضور پر رنگ آبفا شیراز در همایش تجلیل از حافظان خواهر کل قرآن کریم