انتشار و چاپ مقاله محققین آبفا شیراز در نشریات معتبر