کسب مدال نقره گروه كر پارسه در جام جهانى با حضور فرزند یکی از پرسنل آبفا شیراز