نمایشگاه پوستر با موضوع «آب» به مناسبت هفته صرفه جویی در سالن ورودی شرکت آبفا شیراز برپا است