آبفا شیراز حامی برگزاری نمایشگاه "من زمین را دوست دارم "