برگزاری جلسه دبیر شورای فرهنگی و دینی با ائمه جماعت در آبفا شیراز