تيم تنيس روي ميز خواهران آبفا شيراز بر سکوی دوم مسابقات صنعت آب و برق استان فارس