شطرنج بازان آبفا شیرازمقام دوم صنعت آب و برق استان را از آن خود کردند .